Projekt: Ergonomiczne stanowiska pracy w Społecznej Szkole Podstawowej „Nasza szkoła” w Zabrzu

Beneficjent: Zabrzańskie Towarzystwo Szkolne w Zabrzu

Wartość projektu: 186 829,00 zł

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny: 158 804,65 zł

Okres realizacji: 2023-01-02 – 2023-08-31

Cel projektu: Celem głównym projektu będzie ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Zabrzu.

Efekty projektu: Projekt przyczyni się do przeciwdziałania bierności zawodowej ze względu na stan zdrowia i wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zabrzu poprzez realizację kompleksowego wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i specyfiką stanowisk pracy, w tym realizację dwóch komponentów: 1) komponent edukacyjno-informacyjny (działania świadomościowe) 2) komponent związany z modernizacją stanowisk pracy (działania prewencyjne).

Projekt: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ZABRZU

Beneficjent: Zabrzańskie Towarzystwo Szkolne w Zabrzu

Wartość projektu: 2 942 167,67 zł

Dofinansowanie – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 2 500 842,52 zł

Okres realizacji: 01.11.2021 – 31.03.2023

Cel bezpośredni projektu: Izolacja termiczna pomieszczeń oraz poprawa warunków termicznych obiektu

Przedmiot projektu: Zakres projektu polega na kompleksowej termomodernizacji istniejącego budynku Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zabrzu w następującym zakresie:

 1. Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w zakresie nowego źródła ciepła opartego na pompach ciepła
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą bez spoinową wraz z wykonaniem hydroizolacji oraz prac odtworzeniowych.
 3. Ocieplenie stropodachu/stropu poddasza warstwą wełny mineralnej.
 4. Ocieplenie stropu nad piwnicą warstwą wełny mineralnej.
 5. Wymianę istniejących okien na nowe wraz z nawiewnikami ciśnieniowymi.
 6. Wymianę drzwi zewnętrznych na nowe.
 7. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły                                                                                                                                                                                                                                Realizacja projektu ma na celu izolację termiczną pomieszczeń oraz poprawę warunków termicznych obiektu, a także zmniejszenie zapotrzebowania na energię konieczną do jego ogrzewania. Ponadto, realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Projekt: NASZA SZKOŁA W CHMURACH

 

Okres realizacji: PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY OD  01.04.2021 – 31.03.2022

Projekt jest skierowany do uczniów oraz nauczycieli Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 „Nasza Szkoła” w Zabrzu. Projekt ma na celu poprawę jakości procesu kształcenia w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 „Nasza Szkoła” w Zabrzu dla której organem prowadzącym jest Zabrzańskie Towarzystwo Szkolne, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkoły. W ramach projektu realizowane są:

 • zajęcia prowadzonych metodą eksperymentu, w tym zajęcia wyrównawcze oraz rozszerzające podstawę programową
 • koła zainteresowań
 • szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli
 • doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych

Cel bezpośredni projektu: Poprawa jakości procesu kształcenia w SSP nr 1 „Nasza Szkoła” w Zabrzu, dla którego organem prowadzącym jest Zabrzańskie Towarzystwo Szkolne, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkoły

Efekty realizacji projektu:

Nabycie przez uczniów i nauczycieli pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia w SSP nr 1 „Nasza Szkoła” w Zabrzu

Wartość projektu: 264 968,75zł

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny: 225 223,43zł

Szczegółowe dane nt. projektu zawiera udostępniony na stronie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nasza szkoła w chmurach

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

KLAUZULA RODO – Klauzula RODO 4